Tháng Bảy 14, 2024

Doanhnhanhomnay.com

Tin tức mới nhất về các doanh nghiệp trong và ngoài nước

TPBank xin cổ đông điều chỉnh phương án tăng vốn

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank – TPB) vừa thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là ngày 19/7/2020. Thời gian lấy ý kiến từ 3/8-17/8.2020. Nội dung lấy ý kiến là thông qua điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ năm 2020.

Trước đó, tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, TPBank được cổ đông thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 8.566 tỷ đồng lên 10.199 tỷ đồng bằng phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%. 

Năm 2020, ngân hàng dự kiến lợi nhuận trước thuế riêng lẻ sẽ đạt 4.068 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2019. Tổng tài sản dự kiến đạt 180.000 tỷ đồng, tăng 9%; vốn điều lệ tăng 19% đạt 10.119 tỷ đồng. Mục tiêu huy động vốn tăng 7% đạt 158.835 tỷ đồng; dư nợ cho vay và trái phiếu TCKT tăng 15% đạt 117.181 tỷ đồng.

Cuối năm 2019, tỷ lệ nợ xấu của TPBank ở mức 1,28% và đặt mục tiêu năm 2020 kiểm soát dưới 2,5%. ROE dự kiến giảm xuống 22,31%.